Handvest voor het beheer van de persoonsgegevens en de cookies

Welkom op de website van TotalEnergies, hierna de "Website" genoemd, die toegankelijk is via de volgende URL: www.fritautentic.be

Door verbinding te maken met de Website of deze te raadplegen, erkent u dat u, zonder beperking of voorbehoud, dit handvest over de bescherming van persoonsgegevens en cookies (hierna het "Handvest") hebt gelezen, begrepen en aanvaard, evenals de algemene gebruiksvoorwaarden van de Klantenzone. Hierbij dient opgemerkt dat, als u andere sites van de maatschappij TotalEnergies bezoekt, er andere algemene gebruiksvoorwaarden en handvesten voor het beheer van persoonsgegevens en cookies van toepassing zijn. We raden u dan ook aan deze in dat geval te raadplegen. Het Handvest heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

TOTAL BELGIUM - hierna de "Vennootschap" - is de "verwerkingsverantwoordelijke" van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van de Website. Deze verwerking geschiedt in overeenstemming met het toepasselijke recht.

 

1. Doeleinde, grondslag van de verwerking van de verzamelde gegevens en bewaartermijn

Het is mogelijk dat u ons een aantal persoonsgegevens verstrekt om gebruik te kunnen maken van van de Website en om een zaal te reserveren. Uw persoonsgegevens kunnen als volgt worden verwerkt:

 

Doeleinde

Categorieën van persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Duurtijd van de bewaring

Behandelen van uw vraag voor reservering of uw vraag voor informatie

Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mail adres, telefoonnummer

Bedrijfsgegevens: BTW nummer

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons pré-contractuele relatie of ons legitiem belang om op uw vraag voor informatie te antwoorden. De verzamelde informatie is nodig om de reservatie en de huur van de zaal mogelijk te maken.

Uw gegevens zullen bewaard worden voor een periode van maximaal 30 dagen onder voorbehoud van een wettelijke verplichting ( bijv. facturatiegegevens)

Beheer van de performantie van de Website

Connectiegegevens (log)

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Maximum 1 jaar

Statistieken

Gegevens van uw bezoek op de site

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Zie hiervoor bij beheer van Cookies

Versturen van commerciële informatie

 

Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mail adres

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Maximum 2 jaar na uw laatste ontact met TotalEnergies Marketing Belgium

 

De verzamelde informatie is effectief nodig voor op w vraag te kunnen antwoorden. Pré-contractuele relatie of legitiem belang is hier de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, behalve wanneer de rechtsgrondslag de gevraagde toestemming is voor het gebruik van bepaalde functies. In dat geval wordt u  geïnformeerd op het moment dat uw toestemming wordt gevraagd en verzameld.

2. Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens die op het reservatieformulier worden verzameld, zijn bestemd voor de Vennootschap en kunnen worden meegedeeld aan de dienstverleners van de Vennootschap die betrokken zijn bij:

  • uitbating van de service stations ;
  • onderhoud en beheer van de Website en de hosting van de gegevens ;

 

Elke overdracht van persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en op een zodanige wijze dat een passende bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Om een adequate bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte en die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van de maatschappij TotalEnergies  die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, zijn binnen de maatschappij TotalEnergies  “Binding Corporate Rules” (BCR, bindende bedrijfsregels) aangenomen. U kunt een kopie van de BCR verkrijgen via de onderstaande link: https://totalenergies.com/privacy

Voor gegevensdoorgiften die niet onder de BCR vallen, naar of vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden andere garanties geboden om een adequate gegevensbescherming te waarborgen (modelcontractbepaling van de Europese Commissie in geval van doorgifte naar of vanuit de Verenigde Staten).

3. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking treft passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en met name te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

4. Beheer van de cookies

4.1. Principe

Een cookie is een bestand dat informatie over het navigeren via uw computer op de Website opslaat (bijvoorbeeld: aantal bezoeken, aantal bekeken pagina's) en met name uw bezoeken aan de site vergemakkelijkt.

U kunt de "cookies" die op uw computer zijn geïnstalleerd op elk moment verwijderen, de plaatsing van nieuwe "cookies" verhinderen en een waarschuwing ontvangen voordat een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd door uw browser te configureren via de onderstaande instructies ("Soorten cookies, cookies en statistieken en instellingen").

Wij wijzen u erop dat indien u een "cookie" verwijdert of indien u bezwaar maakt tegen de plaatsing van "cookies" op uw computer, tablet of smartphone, u mogelijk niet kunt profiteren van sommige diensten van de Website.

4.2. Soorten cookies en statistieken en instellingen

De cookies die op uw server kunnen worden geïnstalleerd wanneer u in de Klantenzone navigeert, zijn cookies die ofwel uitsluitend tot doel hebben de communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken, ofwel strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de door u gevraagde dienst (taalcookies, identificatiecookies, ...), ofwel gaat het om statistische cookies of andere cookies die onder de hieronder beschreven voorwaarden geplaatst worden.

Wanneer cookies uw voorafgaande toestemming voor hun installatie vereisen, vragen wij u om deze te aanvaarden via de link "Accepteren", die in de Klantenzone verschijnt. Daarbij wordt gepreciseerd dat als u verder surft op de site, dit als uw instemming hiermee zal worden beschouwd.

Welke zijn de geïnstalleerde cookies?

Cookie

Beschrijving

Categorie

Hoe weigeren

Duur

_ga_NGN2NXSLC3Google AnalyticsStatistieken

Zie

Hoe verwijdert u de reeds op uw computer geïnstalleerde ‘cookies’?

 

2 jaar

_gaGoogle AnalyticsStatistieken

Zie

Hoe verwijdert u de reeds op uw computer geïnstalleerde ‘cookies’?

 

2 jaar

Hoe verwijdert u de reeds op uw computer geïnstalleerde ‘cookies’?  Hoe stelt u uw browser in om de plaatsing van cookies te weigeren of daarvan op de hoogte te worden gesteld?

Browser

Procedure

 

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

 

Mozilla

https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences- sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies

Safari

https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

5. Uw rechten/contactgegevens

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens.
U kunt verzoeken om mededeling van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden. U kunt ook verzoeken om de toegang tot uw gegevens te beperken, uw gegevens over te dragen en/of een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Gelieve uw verzoek te sturen naar het volgende adres van de verwerkingsverantwoordelijke:
TotalEnergies Marketing Belgium
Department LEGAL – DATA PROTECTION

Handelsstraat 93
1040 Brussel – België
ms.be-privacy@total.be