Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website

Welkom bij de Website van TotalEnergies waarop het commercieel aanbod voorgesteld wordt en waarop u een vergaderzaal kan reserveren, hierna « Website », toegankelijk op de volgende URL: www.fritautentic.be

Door verbinding te maken met of gebruik te maken van deze Website, erkent u dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden en het handvest voor het beheer van de persoonsgegevens en de cookies van de Website hebt gelezen, begrepen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud. Hierbij dient opgemerkt dat, als u andere sites van de maatschappij TotalEnergies bezoekt, er andere algemene gebruiksvoorwaarden en handvesten voor het beheer van persoonsgegevens en cookies van toepassing zijn. We raden u dan ook aan deze in dat geval te raadplegen.

 

 1. Identiteit
 • Maatschappelijke zetel: Handelsstraat 93 – B-1040 Brussel
 • Soort vennootschap-vennootschapsvorm: Naamloze vennootschap
 • Kapitaal van 186.109.812 euro
 • Kruispuntbank van Ondernemingen: 0403.063.902
 • Btw-nummer: BE 0403.063.902
 • Contact

 

Hosting:

Microsoft Azure

Technisch ontwerp en ontwikkeling:

Wavenet SRL

 

 1. Informatie over de activiteiten

De Vennootschap heeft deze Website online gezet om het commercieel aanbod van de Vennootschap voor te stellen. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden, zonder enige garantie van geschiktheid voor enige specifieke gebruiksbehoefte van de Gebruiker van de Webiste.  De Vennootschap kan deze te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken.

 

 1. Intellectuele eigendom

3.1.        Principe Alle informatie of documenten (met inbegrip van teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, databanken, geluiden, foto's, knowhow) die de Klantenzone bevat, evenals alle voor de Klantenzone gecreëerde elementen en de algemene structuur ervan, zijn ofwel eigendom van de Vennootschap of van de maatschappij TotalEnergies, ofwel onderworpen aan gebruiks-, reproductie- en representatierechten ten voordele van deze laatste, met uitzondering van de door de Gebruiker geïmporteerde documenten. Deze informatie of documenten vallen onder de wetten ter bescherming van het auteursrecht zodra zij op de Website ter beschikking van het publiek worden gesteld. Met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten wordt er aan niemand enige licentie of enig ander recht toegekend dan het recht om de Website te raadplegen. De reproductie van informatie of documenten van de Website is uitsluitend toegestaan met het oog op het gebruik van de Webiste. Elke reproductie en elk gebruik van gemaakte kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap. In ieder geval moet bij de toegestane reproductie van informatie of documenten die zich op de Website bevinden, de bron worden vermeld, alsmede de toepasselijke eigendomsvermelding.

3.2.        Kenmerkende tekens Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's en merken die op de Website worden vermeld, eigendom van de Vennootschap of van de maatschappij TotalEnergies, of ze maken het voorwerp uit van aan de Vennootschap of de maatschappij TotalEnergies  toegekende gebruiks-, reproductie- of representatierechten. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

3.3.        Databanken De eventuele databanken die u ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van de onderneming of van de maatschappij TotalEnergies die als producent is van databanken geldt.  Het is verboden een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de databanken te onttrekken of te hergebruiken, ook voor privédoeleinden. De door de Gerbuiker van de Website verzamelde gegevens zijn echter eigendom van de Gebruiker.

 

 1. Verbintenis van de Gebruiker

4.1. Elke gebruiker van de Website die vertrouwelijke informatie verstrekt, verleent de Vennootschap het recht om de via de Website verzamelde gegevens te gebruiken met het oog op het anwtoorden op de vraag. Wanneer de verstrekte informatie persoonsgegevens zijn in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden deze verwerkt in overeenstemming met het handvest voor de bescherming van persoonsgegevens en cookies dat van toepassing is op de Website.

4.2. Elke Gerbuiker van de Website verklaart dat hij/zij deze algemene gebruiksvoorwaarden en de geldende wetten naleeft. Zo bevestigt hij in het bijzonder:
- te beschikken over de bevoegdheid en de nodige middelen om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken;


- te hebben gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en of deze in perfecte staat verkeert;

 

 1. Hypertekstlinks

5.1.        Activering van de links De Vennootschap wijst formeel alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar zij links aanbiedt. Deze links worden aangeboden aan de Gebruiker van de Website. Gelieve de algemene voorwaarden en het handvest betreffende de bescherming van persoonsgegevens en cookies van deze sites te raadplegen voor meer informatie over hun manier van werken ter zake. De beslissing om gebruik te maken van de links berust uitsluitend bij de Gebruikers van de Website. De Vennootschap kan op elk moment een link op de Website wijzigen of verwijderen.

5.2.        Goedkeuring van de links Indien u een hypertekstlink naar deze Website wenst te creëren, hebt u hiervoor de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap nodig.

 

 1. Waarschuwingen

6.1. De informatie en aanbevelingen op de Webiste worden te goeder trouw aangereikt. Zij worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat zij op de Webiste worden gepubliceerd. De Vennootschap staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van dergelijke informatie. U aanvaardt ten volle de risico's die verbonden zijn aan het geloof dat u eraan hecht. Deze informatie wordt u verstrekt op voorwaarde dat u of een andere persoon die deze ontvangt, het belang ervan voor een bepaald doel kan bepalen alvorens de informatie te gebruiken. In geen geval zal de Vennootschap aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die kan voortvloeien uit het vertrouwen op of het gebruik van deze informatie. Deze informatie mag niet worden opgevat als een aanbeveling om informatie, producten, procedures, uitrusting of formuleringen te gebruiken die in strijd zouden zijn met enig octrooi of gedeponeerd handelsmerk. De Vennootschap wijst elke aansprakelijkheid, expliciet of impliciet, af indien het gebruik van deze informatie inbreuk zou maken op enig octrooi of gedeponeerd handelsmerk.

De vennootschap garandeert niet dat de Website zonder onderbreking zal functioneren en dat de servers die er toegang toe geven en/of de Website van derden waarvoor hyperlinks verschijnen, vrij zijn van virussen.

 

 1. Bijwerkingen van de algemene gebruiksvoorwaarden

De Vennootschap kan deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde bijwerken. Bijgevolg wordt de Gebruikers verzocht regelmatig kennis te nemen van de meest recente algemene gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn.

 

 1. Contactgegevens

Voor vragen in verband met de gebruiksvoorwaarden van de Website kunt u per post contact met ons opnemen op het volgende adres:

TotalEnergies Marketing Belgium - Handelsstraat 93 - 1040 Brussel – België – Contact

 

 1. Functionaliteit van de formulieren

De verbinding met de Website stelt de gebruiker in staat om een vergaderzaal te reserveren of om informatie aan te vragen. De formulieren zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van updates of onderhoudswerkzaamheden.

 1. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website worden beheerst door het Belgisch recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.